Njoftim në lidhje me vertetimin në kopje të dokumenteve elektronike

 

 

Bazuar në nenin 10 të Ligjit nr.10273 datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”, vërtetimi i kopjes në letër të dokumentit elektronik kryhet nga:

1. Institucion Publlik

2. Noter Publik

Çdo person i interesuar ka të drejtë të tërheq ekstraktet dhe dokumentet elektronike të depozituara në regjistër dhe të bëjë vërtetimin në kopje në letër të dokumentit elektronik, jo vetëm pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së, por kudo ku ndodhet mund t…

DENONCO

DENONCO

PERFSHIRJEN E PUNONJESVE TE ADMINISTRATES SHTETERORE NE VEPRIMTARI POLITIKE

email: denonco@qkb.gov.al
Tel: 4 2250066

Njoftim

Në zbatim të Ligjit Nr. 9573, datë 03.07.2006, ”Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to”, VKM Nr. 107, datë 10.02.2016, “Për një shtesë në VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të …

Dorëzimi i pasqyrave Financiare 2016

 

Të nderuar subjekte tregtare,

 

Mbështetur në ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit” i ndryshuar, neni 43, pika (a) subjektet që kanë detyrimin të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e tyre është e detyrueshme, detyrohen në çdo rast t'i depozitojnë këto dokumente jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes s…

Njoftim për publikun

 

TË NDERUAR SUBJEKTE,

Ju njoftojmë se gjatë periudhës 14-17 qershor 2018, në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al, nuk do të jetë e mundur të gjenerohen dokumentat shoqëruese të aplikimeve të miratuara, pasi sistemi i Qendrës Kombëtare të Biznesit do ti nënshtrohet procedurës së mirëmbajtjes.

Ky shërbim do të jetë në funksionalitet të plotë në 18 qershor 2018.

 

JU FALEMINDERIT PËR MIRËKUPTIMIN!

Dorëzimi i pasqyrave Financiare 2017

 

Të nderuar subjekte tregtare,

 

Mbështetur në ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit” i ndryshuar, neni 43, pika (a) subjektet që kanë detyrimin të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e tyre është e detyrueshme, detyrohen në çdo rast t'i depozitojnë këto dokumente jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes s…

Çmimet e Ekselencës për Shërbimet Publike 2018

 

Ndarja e “Çmimeve të Ekselencës për Shërbimet Publike 2018”, ku QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u vlerësua me çmimin e parë si institucioni më i mirë në vend, për të dytin vit rradhazi, në bazë të instrumentit “Vizitat e Klientit Misterioz”- instrument i cili shërben për evidentimin e problematikave të ndryshme në sportelet e shërbimit, por gjithashtu kontribuon në përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve publike.

QKB u vlerësua me çmimin e p…

Ne ambientet e Qendrës Kombëtare të Biznesit nuk lejohet pirja e duhanit

 

- Duhani dëmton rënde shëndetin

Duhani ështe shkaktari kryesor dhe i veçantë i sëmundjeve të parakohshme.