Aktivitete të Qendrës Kombëtare të Biznesit

QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u shpall institucioni me performancë më të mirë për ofrimin e shërbimeve publike. Studimi u krye nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA), me mbështetjen e Agjensisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSH) dhe bashkëpunim të ngushtë me MIAP.