LIGJI PER QENDREN KOMBETARE TE BIZNESIT

Ligji Nr.131/2015 Per Qendrën Kombëtare të Biznesit
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.179, datë 9.3.2016 "Për miratimin e Statutit të Qendrës Kombëtare të Biznesit 
Urdhër Nr.1556.1, datë 30.3.2016 "Për miratimin e numrit dhe përhapjes në territor të sporteleve të Qendrës Kombëtare të Biznesit"

Urdhër Nr. 1772/1, datë 05.04.2017  "Për një shtesë dhe disa ndryshime në Urdhërin Nr. 1556/1, datë 30.03.2016 "Për miratimin e numrit dhe përhapjes në territor të sporteleve të Qendrës Kombëtare të Biznesit""
Urdhër Nr.2513, datë 30.03.2016 "Për miratimin e formatit të formularëve dhe çertifikatave për kryerjen nga Qendra Kombëtare e Biznesit të funksioneve të regjistrimit, licencimit dhe lejimit"

Urdhër Nr.370, datë 15.10.2019 "Përcaktimin e shërbimeve të tjera shtesë që ofrohen nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe tarifave përkatëse për këto shërbime

 

 

LIGJI PER REGJISTRIMIN E BIZNESIT

Ligji nr. 9723 dt. 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit"
Ligji nr. 9723 dt. 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" i perditesuar
Ligji Nr.9916, datë 12.5.2008, Për një shtesë në ligjin nr.9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” .
Ligji Nr.92/2012, Për një ndryshim në ligjin nr.9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar
Ligji Nr.8/2015, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9723, datë 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar

Vendim Nr.391, date 03.05.2017  “Per percaktimin e procedurave te regjsitrimit dhe publikimit ne Qendren Kombetare te Biznesit”

Vendim Nr 392, datë 03.05.2017 “Për një ndryshim në vendimin nr. 503, datë 1.8.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të Qendrës Kombëtare të Biznesit”, të ndryshuar”

Urdhër Nr.184, date 31.12.2013, "Per regjistimin dhe depozitimin e billancit vjetor kontabel"
Vendimi nr. 503, dt 01.08.2007 "Per miratimin e Tarifave per Sherbimet Funksionale te Qendres Kombetare te Regjistrimit" .
Vendim Nr.756 date 16.09.2015 Për një ndryshim në Vendimin Nr. 503, Datë 1.8.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit”
Vendimi nr. 506, dt 01.08.2007 "Per Procedurat e Regjistrimit dhe te Publikimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit" (shfuqizuar) .
Vendim Nr. 864, Datë 21.10.2015 “Për Përcaktimin e Procedurave të Regjistrimit dhe të Publikimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” (shfuqizuar)

Udhezimi nr. 739, datë 26.01.2015 “Procedurat e regjistrimit dhe publikimit ne menyre elektronike” (shfuqizuar)

Udhezimi nr. 7552/1, datë 16.10.2015 “Miratimin e ofrimit të disa shërbimeve funksionale të Qëndres Kombëtare të Regjistrimit vetëm në sportelin elektronik” (shfuqizuar)
Vendimi nr.505, dt 01.08.2007 "Per miratimin e Statutit te Qendres Kombetare te Regjistrimit" .
Vendimi nr.537, dt 01.08.2007 "Per Rregullat per Emrat dhe Emertimet Tregtare" .
Vendim Nr. 863, datë 21.10.2015 “Për krijimin e Bazës të të Dhënave Shtetërore të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, Regjistri Tregtar"
Urdhër Nr.70, datë 18.04.2016 për “Marrjen e masave për thjeshtëzimin e formalizimit të dokumentacionit të regjistrimit të biznesve në institucionet e administratës shtetërore”

 

LIGJI PER TREGTARET DHE SHOQERITE TREGTARE

Ligji nr. 9901 dt 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare"
Ligji nr.10475 date 27.10.2011 "Per disa ndryshime ne Ligjin 9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare"
Ligji nr.129 2014 'Per disa shtesa dhe ndryshime' ne Ligjin Nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", te ndryshuar
Ligji nr.110/2012 “Për bashkimin ndërkufitar të shoqërive tregtare”

Udhëzimi i Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 4557/1, datë 1.6.2017 “Për regjistrimin e titujve në shoqërinë Qendra e Regjistrimit të Aksioneve"  

 

LIGJI PER PROCEDURAT TATIMORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Ligj Nr. 97/2018, Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar

Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 "Per procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise"
Udhezim nr.24 datë 02.09.2008 "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise" i ndryshuar
Udhezim nr.5 datë 30.01.2006 "Per tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar
Vendim Nr. 55, datë 03.02.2010 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve, vetëm nëpërmjet formës elektronike"

 

LIGJI PER TAKSAT VENDORE

Kodi civil
Ligji nr. 9745, dt. 28.05.2007 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr. 9632, dt. 30.10.2006"  
Ligji 9632, dt 30.10.2006 "Per Sistemin e Taksave Vendore" me ndryshimet:
Udhezim nr. 655/1 dt. 06.02.2007 "Per percaktimin e uniformitetit te standardeve Procedurale dhe te Raportimit te sistemit te Takses Vendore"
Vendim nr. 1065 dt. 29.12.2010 "Per kriteret dhe Procesurat e kryerjes se rimbursimit nga Taksa e Biznesit te vogel te pageses per pajisjet fiskale dhe taksimetrat"

 

LIGJI PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT

Ligji nr. 8438 dt 28.12.1998 "Per Tatimin mbi te Ardhurat", i ndryshuar:
Udhezim nr. 5 dt 30.01.2006 "Per Tatimin mbi te Ardhurat", i ndryshuar,
URDHER NR.43 DATE 05.04.2012, "Per marrjen e masave per thjeshtezimin e formalizimit te dokumentacionit te regjistrimit te bizneseve ne Ministri dhe Institucioneve Qendrore"

 

LIGJI PER AKCIZAT

LIGJI 61/2012 Per akcizat ne Republiken e Shqiperise
 

LIGJI PER KONTABILITETIN

Ligji nr. 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare
Ligji nr. 10091 dt 05.03.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Ekspertit Kontabel te Regjistruar dhe të Kontabilistit të Miratuar

 

LIGJI PER BASHKEPUNIMIN BUJQESOR

Ligji nr.38/2012 "Për Bashkëpunimin Bujqësor"

 

LIGJI PER INVESTIMET E HUAJA

Ligji nr. 7764 dt. 02.11.1993 "Per investimet e Huaja".
Ligj Nr.10 316, datë 16.9.2010"Për disa shtesa në ligjin nr. 7764 date 02.11.1993 "Per investimet e huaja".

LIGJE TE TJERA

Ligji nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" 
Ligji nr.146/2014 "Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik"
Ligji nr.9887, date 10.03.2008 "“Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”"