Projekti:                                 “3C4SME – Cross‐border Cooperation and Competitiveness for SMEs”

 

Partneri kryesor:                   Confartigianato Puglia (Shoqata e Zejtarëve dhe Shoqata e SME)

 

Partnerët e Projektit:         -    Confartigianato Molise (Shoqata e Zejtarëve dhe NVM)

  • Drejtoria për zhvillimin e SME të Malit të Zi
  • Bashkia Kotorr
  • Bashkia Fier
  • Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

 

Kohëzgjatja e projektit:        24 muaj

 

 

Përmbledhja e projektit:

 

Qëllimi kryesor i projektit është studimi mbi qasjet novatore të aksesit në sistemin e kreditimit dhe zbatimi i të njëjtës në territoret e përfshira në projekt, në mënyrë që të mundësohet rritjen e biznesit (sipërmarrja). Gjithashtu, një tjetër objektiv kryesor është krijimi i parakushteve rregullatore për të lejuar sistemet publike lokale të transferojnë mënyrat e reja të aksesit në sistemin e kreditimit.

 

Qëllimi i projektit është të verifikojë kushtet për t'u ofruar ndërmarrjeve të vogla shqiptarëve dhe malazeze një instrument financiar "sistem të garantimit të kooperativave", që në Puglia dhe në Molise ka lehtësuar qasjen e ndërmarrjeve në financimin bankar, si për rritjen ashtu edhe edhe për menaxhimin e tyre.

 

 

Produktet kryesore të projektit:

 

Eksperimentimi Pilot i aplikimit të një modeli të garancisë

 

Propozim ligji për zbatimin, ndryshimet dhe përmirësimet e kooperativave të garancisë