PROGRAMI I TRANSPARENCËS

QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

 

I. HYRJE

 

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për       Qendrën Kombëtare të Biznesit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës QKB-ja (këtej e tutje autoritetit publik AP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. QKB-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së QKB-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.qkb.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e QKB-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

 

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së QKB-së janë:

  1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
  2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: QKB-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e QKB-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 131/2015 ‘Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, Ligjit           nr. 9723, datë 03.05.2007 “Pwr Regjistrin e Biznesit” i ndryshuar, Ligjit Nr. 10081, datë 23.02.2009, “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim.

  1. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
  2. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
  3. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:  

- i plotë;

- i saktë;

- i përditësuar;

-i thjeshtë në konsultim;

-i kuptueshëm;

-lehtësisht i aksesueshëm;

-i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

 

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QKB-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.qkb.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

- Strukturën organizative të autoritetit publik;

- Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;

- Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

 - Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

- Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

 - Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

- Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

- Informacion për procedurat e regjistrimit në regjistrin tregtar sipas parashikimeve të ligjit nr. 9723, datë 03.5.2007, “Për QKR”, i ndryshuar, ligjit nr. 9901 datë 14.08.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, dhe Ligjit Nr. 10081, datë 23.02.2009, “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar duke përfshirë:  dokumentacioni shoqërues, afatet, të dhënat e detyrueshme për regjistrim etj;

 - Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të funksioneve dhe shërbimeve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;

- Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të QKB-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

- QKB-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;

- Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga QKB-ja. Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon. 

  1. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË QENDRËS KOMBËTARE TË BIZNESIT

 

 

Nr

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë

Baza ligjore

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

 

1

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Hap dokumentin

Neni 7/1/a/d

Menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari..

Menuja përkatëse në faqe zyrtare.

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

 

 

2

Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nën ligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

 

 

 

Neni 7/1/b

 

 

 

 

Menjëherë pas hyrjes në fuqi të aktit

 

Në menun përkatëse në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Drejtoria e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike:

 

Drejtoria e Inovacionit dhe Regjistrave

 

3

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat

e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g

Menjëherë  

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Koordinatori

 

 

 

 

4

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të drejtën e informimit.

 

Neni7/1/ç

Menjeherë

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Koordinatori

 

 

5

Mekanizmat monitorues;

raporte  auditi;

dokumentet me tregues performance

 Raport Auditi 

Neni7/1/dh

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

 

 

6

Buxheti 

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Neni 7/1/e

Menjëherë pas miratimit

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

 

 

7

Informacion për procedurat e regjistrimit, licencimit/autorizimit, lejimit.

Neni 7/1/ë

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Drejtoria e Regjistrimit të Biznesit, lejeve, licencave, autorizimeve:

 

Drejtoria e Sporteleve

 

 

8

Shërbimet e autoritetit për publikun.

Sherbimet per regjistrin e lejeve_licencave dhe autorizimeve

Sherbimet per regjistrin tregtar

Neni 7/1/f

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Drejtoria e Sporteleve.

 

 

9

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.

Neni 7/1/gj

Pas miratimit nga titullari

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Drejtoria e Kerkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike.

 

 

10

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8

Të Ligjit nr.119/2014.

Neni 7/1/i

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Koordinatori

 

11

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Neni 7/1/k

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Koordinatori:

 

Drejtoria e Sporteleve

12

Informacione të tjera  të dobishme

Neni 7/1/l

Menjëherë

Në faqen zyrtare të internetit www.qkb.gov.al

Drejtoria e Sporteleve

             

  V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, qkb-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit  www.qkb.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

  1. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.